top of page
Solo Music

Priyè pou Ayiti (Voice-Piano)

Related Works
Priyè pou Ayiti (Voice-Piano)
$22.00

Duration

3:30 minutes

Instrumentation

for Voice and Piano

in Haitian Creole

Composer/Arranger

music by Raoul Guillaume

arrangement by Julio Racine

Policy

It is a breach of copyright law to make more copies than the amount purchased. Please order the number of copies needed for every member of the ensemble, including the conductor and the accompanist.

Sold by

Klasik Lakay

Digital (PDF)

SKU:

KL-1054

Preview Score

Text and Translation

 

Haitian Creole

English

Vèsè 1

Bondje ! N ape priyé pou Ayiti

Voye je sou yon pèp k ape soufri       

Nou konnen w gen pwisans, Pou wété n nan soufrans               

Ban nou linion pou n jwen ladelivrans!                 

                                 

Vèsè 2

Seyè sé ou menm sèl ki konn malè nou                

Se ou sel ki kapab geri doulè nou                

Nan ou nou gen konfyans, pou bay peyi n yon chans                

Pou n retrouve chimen Lendepandans!


Refren

Papa Bondje gran Mèt la ki nan syèl          

Proteje Ayiti tande priyè l

Kouvri peyi n avek benediksyon                 

Fè nou sonje nou sé yon sèl nasyon  


Mete dousè lanmou nan fon kè nou    

Pou nou viv ak tèt ansanm toulèjou   

Nou va sonnen lanbi rasanbleman     

Na leve têt tankou nan tan lontan

Verse 1

God! We are praying for Haiti

Look at a people who are suffering

We know you have power, To save us from suffering

Give us the line to find salvation!

                                 

Verse 2

Lord, you are the only one who knows our troubles

You are the only one who can heal our pain

We have confidence in you, to give our country a chance

To find the path of Independence!


Chorus

Father God the great Master who is in heaven

Protect Haiti and hear his prayers

Cover our country with blessings

Remind us that we are one nation


Put the gentleness of love in your heart

To live together every day

We will ring the rallying cry

Let's rise up like in the past


Text and Translation

 

Haitian Creole

Vèsè 1

Bondje ! N ape priyé pou Ayiti

Voye je sou yon pèp k ape soufri       

Nou konnen w gen pwisans, Pou wété n nan soufrans               

Ban nou linion pou n jwen ladelivrans!                 

                                 

Vèsè 2

Seyè sé ou menm sèl ki konn malè nou                

Se ou sel ki kapab geri doulè nou                

Nan ou nou gen konfyans, pou bay peyi n yon chans                

Pou n retrouve chimen Lendepandans!


Refren

Papa Bondje gran Mèt la ki nan syèl          

Proteje Ayiti tande priyè l

Kouvri peyi n avek benediksyon                 

Fè nou sonje nou sé yon sèl nasyon  


Mete dousè lanmou nan fon kè nou    

Pou nou viv ak tèt ansanm toulèjou   

Nou va sonnen lanbi rasanbleman     

Na leve têt tankou nan tan lontan

Raoul Guillaume (1927-2020)

English

Verse 1

God! We are praying for Haiti

Look at a people who are suffering

We know you have power, To save us from suffering

Give us the line to find salvation!

                                 

Verse 2

Lord, you are the only one who knows our troubles

You are the only one who can heal our pain

We have confidence in you, to give our country a chance

To find the path of Independence!


Chorus

Father God the great Master who is in heaven

Protect Haiti and hear his prayers

Cover our country with blessings

Remind us that we are one nation


Put the gentleness of love in your heart

To live together every day

We will ring the rallying cry

Let's rise up like in the past


Guillaume, Raoul
Guillaume, Raoul
Racine, Julio
Racine, Julio
Related page